1. <em id="3buxl"></em>
    1. 傳播國學經典

     養育華夏兒女

     沁園春·長沙

     近代 / 毛澤東
     古詩原文
     [挑錯/完善]

     獨立寒秋,湘江北去,橘子洲頭。

     看萬山紅遍,層林盡染;漫江碧透,百舸爭流。

     鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由。

     悵寥廓,問蒼茫大地,誰主沉浮?

     攜來百侶曾游,憶往昔崢嶸歲月稠。

     恰同學少年,風華正茂;書生意氣,揮斥方遒。

     指點江山,激揚文字,糞土當年萬戶侯。

     曾記否,到中流擊水,浪遏飛舟?

     dú lì hán qiū , xiāng jiāng běi qù , jú zi zhōu tóu 。

     獨立寒秋,湘江北去,橘子洲頭。

     kàn wàn shān hóng biàn , céng lín jìn rǎn ; màn jiāng bì tòu , bǎi gě zhēng liú 。

     看萬山紅遍,層林盡染;漫江碧透,百舸爭流。

     yīng jī cháng kōng , yú xiáng qiǎn dǐ , wàn lèi shuāng tiān jìng zì yóu 。

     鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由。

     chàng liáo kuò , wèn cāng máng dà dì , shéi zhǔ chén fú ?

     悵寥廓,問蒼茫大地,誰主沉浮?

     xié lái bǎi lǚ céng yóu , yì wǎng xī zhēng róng suì yuè chóu 。

     攜來百侶曾游,憶往昔崢嶸歲月稠。

     qià tóng xué shào nián , fēng huá zhèng mào ; shū shēng yì qì , huī chì fāng qiú 。

     恰同學少年,風華正茂;書生意氣,揮斥方遒。

     zhǐ diǎn jiāng shān , jī yáng wén zì , fèn tǔ dāng nián wàn hù hóu 。

     指點江山,激揚文字,糞土當年萬戶侯。

     céng jì fǒu , dào zhōng liú jī shuǐ , làng è fēi zhōu ?

     曾記否,到中流擊水,浪遏飛舟?

     譯文翻譯
     [請記住我們 國學夢 www.itrshow.com]

     深秋季節,我獨自站立在橘子洲頭,望著滔滔的湘水向北奔流。

     萬千山峰全都變成了紅色,層層樹林好像染過顏色一樣;江水清澈澄碧,一艘艘大船乘風破浪,爭先恐后。

     鷹在廣闊的天空里飛,魚在清澈的水里游,萬物都在秋光中爭著過自由自在的生活。

     面對廣闊的宇宙惆悵感慨:這曠遠蒼茫大地的盛衰沉浮,該由誰來主宰呢?

     曾經我和我的同學,經常攜手結伴來到這里漫游。在一起商討國家大事,那無數不平凡的歲月至今還縈繞在我的心頭。

     同學們正值青春年少,風華正茂;大家意氣奔放,勁頭正足。

     評論國家大事,寫出這些激濁揚清的文章,把當時那些軍閥官僚看得如同糞土。

     可曾記得,那時我們在江水深急的地方游泳,那激起的浪花幾乎擋住了疾馳而來的行船?

     注釋解釋

     沁園春:詞牌名,“沁園”為東漢明帝為女兒沁水公主修建的皇家園林,據《后漢書 竇憲傳》記載,沁水公主的舅舅竇憲倚仗其妹貴為皇后之勢,竟強奪公主園林,后人感嘆其事,多在詩中詠之,漸成“沁園春”這一詞牌。

     湘(xiāng)江:一名湘水,湖南省最大的河流,源出廣西壯族自治區陵川縣南的海洋山,長1752里,向東北流貫湖南省東部,經過長沙,北入洞庭湖?!∷哉f是湘江北去。

     寒秋:就是深秋、晚秋。秋深已有寒意,所以說是寒秋。

     橘子洲:地名,又名水陸洲,是長沙城西湘江中一個狹長小島,西面靠近岳麓山。南北長約11里,東西最寬處約一里。毛澤東七律《答友人》中所謂長島,指此。自唐代以來,就是游覽勝地。

     以上三句是說:在寒秋季節,獨立在橘子洲頭目送著湘江水汩汩北流。

     萬山:指湘江西岸岳麓山和附近許多山峰。

     層林盡染:山上一層層的樹林經霜打變紅,像染過一樣。

     漫江:滿江。漫:滿,遍。

     舸(gě):大船。這里泛指船只。

     爭流:爭著行駛。

     鷹擊長空,魚翔淺底:鷹在廣闊的天空里飛,魚在清澈的水里游。擊,搏 擊。這里形容飛得矯健有力。翔,本指鳥盤旋飛翔,這里形容魚游得輕快自由。

     萬類霜天競自由:萬物都在秋光中競相自由地生活。萬類:指一切生物。霜天:指深秋。

     悵寥廓(chàng liáo kuò):面對廣闊的宇宙惆悵感慨。悵:原意是失意,這里用來表達由深思而引發激昂慷慨的心緒。

     寥廓(liáo kuò):廣遠空闊,這里用來描寫宇宙之大。

     蒼茫:曠遠迷茫。

     主:主宰。

     沉?。和?ldquo;升沉”(上升和沒落)意思相近,比喻事物盛衰、消長,這里指興衰。由上文的俯看游魚,仰看飛鷹,納悶地尋思(“悵”)究竟是誰主宰著世間萬物的升沉起伏。

     這句問話在這里可以理解為:在這軍閥統治下的中國,到底應該由誰來主宰國家興衰和人民禍福的命運呢?

     百侶:很多的伴侶。侶,這里指同學(也指戰友)。

     崢嶸(zhēng róng)歲月稠:不平常的日子是很多的。崢嶸:山勢高峻,這里是不平凡,不尋常的意思。稠:多。

     ?。哼m逢,正趕上。

     同學少年:毛澤東于1913年至1918年就讀于湖南第一師范學校。1918年毛澤東和蕭瑜、蔡和森等組織新民學會,開始了他早期的政治活動。

     風華正茂:風采才華正盛。

     書生:讀書人,這里指青年學生。

     意氣:意志和氣概。

     揮斥方遒(qiú):揮斥,奔放?!肚f子·田子方》:“揮斥八極”。郭象注:“揮斥,猶縱放也。”遒,強勁有力。方:正。揮斥方遒,是說熱情奔放,勁頭正足。

     指點江山,激揚文字:評論國家大事,用文字來抨擊丑惡的現象,贊揚美好的事物。寫出激濁揚清的文章。指點,評論。江山,指國家。激揚,激濁揚清,抨擊惡濁的,褒揚善良的。

     糞土當年萬戶侯:把當時的軍閥官僚看得同糞土一樣。糞土,作動詞用,視……如糞土。萬戶侯,漢代設置的最高一級侯爵,享有萬戶農民的賦稅。此借指大軍閥,大官僚。萬戶,指侯爵封地內的戶口,要向受封者繳納租稅,服勞役。

     中流:江心水深流急的地方。

     擊水:作者自注:“擊水:游泳。那時初學,盛夏水漲,幾死者數,一群人終于堅持,直到隆冬,猶在江中。當時有一篇詩,都忘記了,只記得兩句:自信人生二百年,會當水擊三千里。”這里引用祖逖(tì)的“中流擊楫”典故。(祖逖因為國家政權傾覆,時刻懷著振興光復的心志。元帝就讓他擔任奮威將軍、豫州刺史,供給他一千人的軍糧,三千匹布,但不給戰衣和兵器,讓他自行招募士眾。祖逖仍就率領隨自己流亡的部屬一百多家,渡過長江,到江心時他扣擊船槳發誓說:“我祖逖不能平定中原并再次渡江回來的話,就像長江的水一去不返!”言辭激昂神色悲壯,眾人都為他的誓言感慨贊嘆。)這里指游泳。

     遏(è):阻止。

     沁園春·長沙押OU(IU)韻。韻腳為:秋、頭、透、流、由、游、稠、遒、侯、否、舟。

     創作背景
     《沁園春·長沙》是近代詩人毛澤東所寫的一首詞。該詞通過對長沙秋景的描繪和對青年時代革命斗爭生活的回憶,抒寫出革命青年對國家命運的感慨和以天下為己任,蔑視反動統治者,改造舊中國的豪情壯志。全詞在片語之間,融情入理,情景交融。

     《沁園春·長沙》是毛澤東于1925年晚秋,離開故鄉韶山,去廣州主持農民運動講習所的途中,途經長沙,重游橘子洲時所作。其時,作者面對湘江上美麗動人的自然秋景,聯想起當時的革命形勢,寫下了這首詞。

     詩文賞析
     [搜索 國學夢 即可回訪本站]

     上闋描繪了一幅多姿多彩、生機勃勃的湘江寒秋圖,并即景抒情,提出了蒼茫大地應該由誰來主宰的問題。“看萬山紅遍,層林盡染”,一個“看”字,總領七句,描繪了獨立橘子洲頭所見到的一幅色彩絢麗的秋景圖。既是四周楓林如火的寫照,又寄寓著詞人火熱的革命情懷。紅色象征革命,象征烈火,象征光明,“萬山紅遍”正是詞人“星火燎原”思想的形象化表現,是對革命與祖國前途的樂觀主義的憧憬。“鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由。”則是詞人對自由解放的向往與追求。詞人從山上、江面、天空、水底選擇了幾種典型景物進行描寫,遠近相間,動靜結合,對照鮮明。這七句,為下面的抒情提供了背景,烘托了氣氛。“悵寥廓,問蒼茫大地。誰主沉浮?”的感嘆,這一問道出了詞人的雄心壯志,表現了他的博大胸懷,由寫景直接轉入抒懷,自然帶出下半闋的抒情樂章。

     下半闋著重抒情,但也不乏情中含景之處。“憶往昔崢嶸歲月稠”,以崢嶸形容歲月,新穎、形象,自然地引起對往昔生活的回憶,將無形的不平凡歲月,化為一座座有形的崢嶸山峰,給人以巍峨奇麗的崇高美。“恰同學少年,風華正茂”一個“恰”字,統領七句,形象地概括了早期革命者雄姿英發的戰斗風貌和豪邁氣概。“中流擊水,浪遏飛舟”,也是一幅奮勇進擊、劈波斬浪的宏偉面??梢哉f,這首詞的崇高美,是以情為經線,景為緯線,交織而成的。

     全詞通過對長沙秋景的描繪和對青年時代革命斗爭生活的回憶,提出了“誰主沉浮”的問題,表現了詞人和戰友們為了改造舊中國英勇無畏的革命精神和壯志豪情。

     作者介紹
     [挑錯/完善]
     用戶評論
     揮一揮手 不帶走一片云彩
     國學經典推薦

     沁園春·長沙古詩原文翻譯賞析-毛澤東

     古詩國學經典詩詞名句成語詩人周易起名關于本站免責聲明

     Copyright ? 2016-2023 www.itrshow.com All Rights Reserved. 國學夢 版權所有

     皖ICP備16011003號-2 皖公網安備 34160202002390號

     在线看黄片不卡在线看
       1. <em id="3buxl"></em>